Manuals
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o (Shqip) PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE

Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku me […]

[Read More]
pdf 31/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESEM NE KONTEKSTIN E SHQIPERISE MANUAL PER INSTRUMENTIN E PLANIFIKIMIT FINANCIAR ME BAZE EXCEL, VERSION I DYTE PER QEVERITE VENDORE

Planifikimi financiar për afate të shkurtra dhe të mesme u identifikua si një sfidë kryesore për qeverisjen vendore shqiptare. Për këtë arsye, që më 2010, projekti i decentralizimit dhe zhvillimit vendor , dldp, i financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation SDC dhe i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation, përpunoi idenë e lehtësimit të […]

[Read More]
pdf 31/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

[Read More]
pdf 31/12/2017 Tags: , , , ,
o Long and Medium Term Strategic and Financial Planning

Throughout the world, the relationships between central and local governments are changing. One aspect of this change is the movement towards more decentralization, providing local governments with greater autonomy over a wide range of issues. The other aspect of change has to do with a shift in focus from national to regional policy determination with an emphasis on […]

[Read More]
pdf 12/24/2012 Tags: ,
o Manual for the excel based Financial Planning Tool FPT

Since the year 2009, Albanian local governments are obliged to prepare a medium-term budget based on law 9936 on Management of Budgetary System in the Republic of Albania.  With the medium-term budget, the law requires an integrated policy and financial plan for a time-frame of three years. The medium-term budget is considered to be the […]

[Read More]
pdf 4/16/2013 Tags: , ,