E-GOVERNMENT & COMMUNICATION Know How
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o (Shqip) Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

[Read More]
pdf 05/05/2017 Tags: , , ,
o Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

[Read More]
pdf, word 29/05/2017 Tags: , ,
o [Read More] pdf 08/05/2015 Tags: ,
o (Shqip) QEVERIA ELEKTRONIKE NË NIVEL VENDOR reforma më transformuese drejt qeverisë së mirë vendore

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
docx 28/01/2015 Tags: , ,
o Propozimi i dldp per Axhenden Dixhitale te Shqiperise 2014-2020

Qeveria vendore (QV) në Shqipëri po zhvillon sjelljen e saj ndaj shoqërisë së informacionit dhe TIK, por qeverisja tradicionale (t–Qev) vijon të jetë dominuese dhe disa hapa prapa nga e–Qeverisjes në nivel qendror. Politikat dhe objektivat kombëtare në kuadër të Strategjisë për Shoqërinë e Informacionit kanë qenë modeste për qeverisjen vendore, ndërkohë që ka vënde […]

[Read More]
pdf, powerpoint 13/11/2014 Tags: , , , , , ,
o (Shqip) Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Velipoje

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 10/09/2013
o (Shqip) Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Shengjin

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 10/09/2013
o (Shqip) Qeverisja Vendore Elektronike (Zyra me nje ndalese)

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 2/24/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Mjetet e informim – komunikimit (Modele të mira nga Njësi të Qeverisjes Vendore)

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,
o (Shqip) Manual për ngritjen e faqeve Web per njesite e qeverisjes vendore

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,