Zhvillimi i Strategjive Territoriale (ST)

-Harta

DLDP ka zhvilluar metodologjinë SDPeMTBP që lidh planifikimin strategjik me buxhetin afatmesëm, i cili është një detyrim ligjor për NJQV-ve. Metodologjia SDPeMTBP është duke përdorur për të lehtësuar procesin e planifikimit urban në 5 NJQV-ve. Ndërkohë dldp, për shkak të implikimeve territoriale e reformës dhe nevojës për t’iu përgjigjur kësaj faze kalimtare ka zhvilluar metodologjinë FAP. Një proces koherent do të ketë nevojë integrimin e FAP brenda instrumentit SDPeMTBP. Në të njëjtën kohë, Qeveria Shqiptare shpalli nismën e zhvillimit të planeve urbanistike, si një prioritet për të gjitha NJQV. Një iniciativë e tillë u pasua nga udhëzime (akte nënligjore) të zhvilluara nga Agjencia për Menaxhimin e Territorit dhe Ministria e Zhvillimit të Territorit, një numër i të cilave referohet edhe në planifikimin strategjik. DLDP synon të mbështesë 9 NJQV-ve (Lezhë, Malësi e Madhe, Kukës, Tropojë, Durrës, Dibër, Mat, Klos, Shijak) në procesin e planifikimit strategjik. Nga këto për 5 bashki (Lezhë, Kukës, Durrës, Dibër, Shijak) ka filluar puna per hartimin e strategjive territoriale.