Policy Papers
File Symbol File Name Description Type Date Tags
o The Impact of European Integration in Local Government in Albania

[indeed_popups id=1]Impakti i Integrimit Europian në Njësitë e Qeverisjes Vendore në Shqipëri Sikurse në vendet e BE-së, qeverisja vendore në Shqipëri bazohet në parimet e sanksionuara në Kartën Europiane të Qeverisjes Vendore Në vendet e BE-së gjithashtu, parimet bazë sanksionohen në Traktatin e Lisbonës TEU Art 5. (Parimi i subsidiaritetit) si dhe Protokolli 26 i […]

[Read More]
pdf 03/06/2014 Tags: , ,