Tag Archives: Qeverisja elektronike

Manual për ngritjen e faqeve Web per njesite e qeverisjes vendore

Qeverisja elektronike ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), për ushtrimin e funksioneve qeverisëse si në nivel qendror dhe atë lokal nga Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) si Bashkitë, Komunat apo dhe nga Këshillat e Qarkut. Ajo është një mundësi për qeverisje më të mirë duke rritur transparencën dhe efikasitetin […]