Tag Archives: Opening speeches

Raport mbi Konferencën Kombëtare “Menaxhimi Lokal dhe Rajonal i Mbetjeve në Shqipëri”

Menaxhimi i Mbetjeve është bërë një fushë politikash me prioritet për qeverinë shqiptare, e lidhur me rritjen e ndërgjegjësimit për aspektet mjedisore, sociale dhe ekonomike (turizmi dhe zhvillimi ekonomik) të sektorit të mbetjeve. Një strategji kombëtare për menaxhimin e mbetjeve dhe një plan kombëtar për menaxhimin e mbetjeve është miratuar nga qeveria në vitin 2011.