Tag Archives: ADMINISTRIMI I MBETJEVE

RREGULLORE KOMUNALE PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE

Në mbështetje të: Ligjit Nr.8934, datë 05.09.2002 ‘PËR MBROJTJEN E MJEDISIT’, Neni 59 “Kontrolli  për gjendjen e mjedisit qendron në mbikqyrjen e elementëve natyrore e njerëzore të mjedisit, në vëzhgimin dhe regjistrimin e ndryshimeve të tyre dhe në mbikqyrjen e burimeve dhe të shkaqeve të këtyre ndryshineve. Kontrolli ushtrohet në mënyrë të përhershme e të […]