[indeed_popups id=1]
PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE
Emri i dokumentit: PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE
Përshkrimi:

Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e
serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit
vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive
të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku me manualin “Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit” bazohet në një nismë të ndërmarrë nga HELVETAS Swiss Intercooperation në Shqipëri, në kujdesin e Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor (dldp).


Tags: , , ,