Best Practises
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o (Shqip) UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë: (i) Identifikimin e […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER

Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në: (i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem (ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre (iii) mënyrën […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o Operational procedure for disposal site_Dibra case

Operational procedure for disposal site_Dibra case

[Read More]
pdf 22/12/2017
o (Shqip) Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane Bashkia Shkodër 2017-2022

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Shkodër.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)

Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) BASHKIA DIBËR PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE BASHKIA DIBËR / SHQIPËRI Qershor 2017

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel bashkiak, si një dokument / udhëzues i rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Dibër.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o (Shqip) Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, ky si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë

Hartimi i Planit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve Urbane 2017 – 2021 (PMIM) në bashkinë Lezhë është hartuar duke u mbështetur mbi një analizë të gjëndjes aktuale, të karakterisitkave kryesore që lidhen elementët e planifikimit si dhe në përputhje me legjislacionin, dokumentat strategjike dhe synimet e Shqipërisë në procesin e integrimit Evropian.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: ,
o (Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Shijak

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues dhe planifikues, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare dhe rajonale të mbetjeve në nivel vendor, pra, mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Shijak drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Malesi e Madhe Draft

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Malësia Madhe. Ky plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Capitalisationf of Shijak LWMP

DLDP is, by nature, a technical assistance programme which creates links between local government units in the northern regions of Albania. DLDP supported the capitalization of the LWMP of Shijak regarding the experience and good practices collected aiming of analysing, transferring and disseminating good practices. It helps increase the effectiveness of regional and local development […]

[Read More]
pdf 22/12/2017
o (Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË MALËSI E MADHE KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Malësi e Madhe në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË PUKË KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Pukë në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e përshtatshëm për […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike

Në kuadër të reformës së re territoriale Bashkia e Shkodrës është zgjeruar dhe tashmë përfshin edhe disa njësi të tjera administrative si: Ana e Malit, Bërdice, Dajc, Guri i zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë. Në drejtim të menaxhimit të mbetjeve, nga njëra anë bashkia e Shkodrës duhet të zgjerojë kufinjtë e shtrirjes […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Sistemi i monitorimit të SHMIMN

Sistemi i monitorimit të SHMIMN

[Read More]
Excel 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o (Shqip) Plani dhe mjetet e komunikimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane

Në vazhdimësi, faqja e internetit të Bashkia do të jetë një nga mjetet tona më të rëndësishme të komunikimit për të gjitha çështjet, mesazhet përkatëse dhe slogane të rëndësishme për menaxhimin e mbetjeve, informimin dhe të dhënave që lidhen me progresin e caktuar për zbatimin e Planit i cili do të vihet në dispozicion të […]

[Read More]
word, images 22/17/2017 Tags: , ,
o (Shqip) REHABILITIMI I VENDDEPOZITIMIT PUKE 2016

Vend-depozitimi i Pukës ka shërbyer si vendepozitim mbetjesh urbane duke filluar që në muajin gusht të vitit 2012. Grumbullimi i mbetjeve të Bashkisë së Pukës në këtë vend u evidentua si zgjidhje e përkohshme e problemit të mbetjeve urbane. Më parë ato depozitoheshin pa asnjë kriter, disa metra larg nga vendepozitimi në fjalë, duke u […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Studim Fizibiliteti per ndertimin e nje stacioni transferimi

VEND-DEPOZITIMI I MBETJEVE BASHKIAKE Bashkia e Malësisë së Madhe, përbëhet nga 6 NjA (njësi administrative) pas reformës administrative territoriale, filluan të përdorin venddepozitimet ekzistuese, ku NjA-ja Koplik, Kastrat, Shkrel dhe Gruemirë depozitojë mbetjet e tyre, pothuajse një vit më parë që tani. Vendgrumbullimi i mbetjeve ndodhet 3 km larg nga qyteti i Koplikut, 1 km […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , ,
o (Shqip) Shërbimi në Zonat e Varfëra

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm. Në Bashkinë e […]

[Read More]
22/12/2017 Tags: , , , ,
o Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

[Read More]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o dldp selects best proposals in waste management sector

dldp selects best proposals in waste management sector

[Read More]
pdf 10/07/2014 Tags: ,
o (Shqip) PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word 11/10/2011 Tags: ,
o Recycling center Lezha

Waste Management Plan and the Center for Separation of Recyclable Waste in Lezha In 2011, Municipality of Lezha was declared the winner of a grant fund by dldp for co-financing the project “Development of waste management plan and construction of the separation and recycling center in the Municipality of Lezha”. The project managed to harmonize […]

[Read More]
Word, Pdf 2/21/2012 Tags: ,
o Calculation of scenario for recycling

Calculation of scenario for recycling

[Read More]
Excel 5/13/2013 Tags: ,
o Recycling and tender in Shkodra – Calculation of full scenarios

DLDP is supporting municipality of Shkodër in preparing the new tender for waste management services in the city. DLDP and municipality of Shkodër signed a MoU formalizing such collaboration. Municipality is willing to introduce in the new contract different ways for reducing the waste disposed in the landfill, promote recycling and minimizing the costs of […]

[Read More]
Word 6/05/2013 Tags: , ,
o MANAGEMENT OF URBAN WASTE SHKODRA MUNICIPALITY

This strategy will focus in the need to present the new waste system for Shkodra city. The aim of this strategy is to inform citizens on the new system and increase their awareness on the right management of the waste they produce. The strategy will be implemented based on these objectives: Objective 1: Communication and […]

[Read More]
Word 6/11/2008 Tags: ,
o Best case study for module 3

This case study was developed as part of the framework of Module 3, Project “Solid Waste Management”[1], as a joint work of Co-PLAN, Institute for Habitat Development and the working group established in the Municipality of Lezha, supported by Helvetas Swiss Inter-cooperation Albania. The primary goal of the study is to improve local revenues, by […]

[Read More]
Word 3/18/2013 Tags: ,
o Best case study- Module 1

This case study has been developed by the experts of the Municipality Dajç with the technical support of Co-PLAN, Institute for Habitat Development and HELVETAS-Swiss Inter-cooperation Albania, in the framework of waste management components of dldp program for 2013. The case study is the result of work done by the local experts of Commune of […]

[Read More]
Word 3/18/2013 Tags: ,