Tag Archives: RREGULLORE

(Shqip) UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë: (i) Identifikimin e […]

RREGULLORE KOMUNALE PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE

Në mbështetje të: Ligjit Nr.8934, datë 05.09.2002 ‘PËR MBROJTJEN E MJEDISIT’, Neni 59 “Kontrolli  për gjendjen e mjedisit qendron në mbikqyrjen e elementëve natyrore e njerëzore të mjedisit, në vëzhgimin dhe regjistrimin e ndryshimeve të tyre dhe në mbikqyrjen e burimeve dhe të shkaqeve të këtyre ndryshineve. Kontrolli ushtrohet në mënyrë të përhershme e të […]