[indeed_popups id=1]
PSZH dhe Buxhetimi afatmesem me baze performancen
Emri i dokumentit: PSZH dhe Buxhetimi afatmesem me baze performancen
Përshkrimi:

Sot instrumenti i buxhetimit vendor po ndryshon nga një instrument që raporton “shifrat” e shpenzimeve dhe të të ardhurave të planifikuara për vitin e ardhshëm drejt një instrumenti planifikimi të gjithanshëm Shumëvjeçar, ku integrohet informacioni financiar për të ardhurat dhe shpenzimet me informacionin për planet e politikës për t’u zbatuar. Megjithatë, njësitë e qeverisjes vendore (NJQV)-të e shohin ende buxhetin tradicional si të vetmin dokument përkatës të planifikimit të politikave. Edhe pse mjedisi, në të cilin veprojnë njësitë vendore ka ndryshuar shumë në vitet e fundit, NJQV- të janë bërë tashmë më shumë përgjegjëse për zhvillimin e bashkive dhe komunave të tyre dhe detyrohen kështu të planifikojnë dhe të veprojnë në mënyrë më strategjike.


Tags: , ,