[indeed_popups id=1]
Planifikimi Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë
Emri i dokumentit: Planifikimi Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë
Përshkrimi:

Marrëdhënia ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore po ndryshon në të gjithë botën. Një nga treguesit e këtij ndryshimi është orientimi gjithnjë e më tepër drejt decentralizimit, duke i siguruar qeverive vendore autonomi në një sërë çështjesh. Tregues tjetër i këtij ndryshimi është zhvendosja e fokusit nga hartimi i politikave në nivel kombëtar në ato në nivel rajonal, duke i kushtuar vëmendje identifikimit të avantazheve konkurruese dhe duke orientuar zgjidhjet e bëra në nivel vendor në funksion të zhvillimit social – ekonomik dhe rritjes së cilësisë së jetesës.


Tags: ,