[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

RREGULLORE KOMUNALE PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE
File name: RREGULLORE KOMUNALE PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE
Description:

Në mbështetje të: Ligjit Nr.8934, datë 05.09.2002 ‘PËR MBROJTJEN E MJEDISIT’, Neni 59 “Kontrolli  për gjendjen e mjedisit qendron në mbikqyrjen e elementëve natyrore e njerëzore të mjedisit, në vëzhgimin dhe regjistrimin e ndryshimeve të tyre dhe në mbikqyrjen e burimeve dhe të shkaqeve të këtyre ndryshineve. Kontrolli ushtrohet në mënyrë të përhershme e të vazhdueshme, të përsëritshme, në përputhje me parametrat, burimet dhe shkaqet e ndotjes ose dëmtimit të mjedisit”.


Tags: ,