[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

 Go back

 

Udhëzim për proçedurat standard të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore
File name: Udhëzim për proçedurat standard të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore
Description:

Bazuar në nenin 24 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 33, paragrafi 1, Ministri i Financave.   U DH Ë Z O N:

1.      TË PËRGJITHSHME

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave, proçedurave dhe afateve që duhet të ndiqen në proçesin e hartimit të programit buxhetor afatmesëm nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. Ky është një udhëzim i përhershëm për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore.


Tags: , ,