[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER
File name: (Shqip) RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER
Description:

Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në:

(i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem
(ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre
(iii) mënyrën e rrjedhjes së informacionit dhe raportimit
(iv) si dhe pergjegjësitë për mirëfunksionimin e këtij sistemi


Tags: , , ,