[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Malesi e Madhe Draft
File name: (Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Malesi e Madhe Draft
Description:

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Malësia Madhe. Ky plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të përbashkët midis aktorëve të ndryshëm për manaxhimin e mbetjeve në nivel lokal. PLMMNU është më shumë iorientuar në veprime konkrete dhe të detajuara në lidhje me sistemin e grumbullimit, trajtimit, riciklimit,trajtimit final dhe impianteve respektive të trajtimit të mbetjeve.


Tags: , ,