[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) REHABILITIMI I VENDDEPOZITIMIT PUKE 2016
File name: (Shqip) REHABILITIMI I VENDDEPOZITIMIT PUKE 2016
Description:

Vend-depozitimi i Pukës ka shërbyer si vendepozitim mbetjesh urbane duke filluar që në muajin gusht të vitit 2012. Grumbullimi
i mbetjeve të Bashkisë së Pukës në këtë vend u evidentua si zgjidhje e përkohshme e problemit të mbetjeve urbane. Më parë
ato depozitoheshin pa asnjë kriter, disa metra larg nga vendepozitimi në fjalë, duke u shpërndarë në të gjithë kodrën ku ndodhet
vend-depozitimi aktual. Hapja e këtij vend-depozitimi pasoi me mbylljen e të mëparshmit dhe grumbullimin e mbetjeve në
vend-depozitimin e sotëm të Pukës. Vend-depozitimi manaxhohet nga Bashkia Pukë, ku NJA Pukë dhe Qerret depozitojnë
mbetjet e tyre në zonë.


Tags: , ,