[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

 Go back

 

(Shqip) PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE
File name: (Shqip) PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE
Description:

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në një proces konsultimesh të vazhdueshme me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH) dhe Shoqatën e Komunave të Shqipërisë (SHKSH), dhe u mbështet nga Intercooperation në Shqipëri.


Tags: , , , ,