[indeed_popups id=1]
Analiza e Sherbimeve ne NjQV
Emri i dokumentit: Analiza e Sherbimeve ne NjQV
Përshkrimi:

Ky raport prezanton rezultatinparapraktë punës për përgatitjen e një modeli për zyrat e integruara me një ndalesëpër ofrimin e shërbimit në njësitë e qeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ndarjes së re administrative territoriale në Republikën e Shqipërsisë.
Raporti përmbyll fazën e dytë të aktiviteteve me dokumentimin e rrjedhës së punës për ofrimin e shërbimeve që ofrohen aktualisht në njësitë e qeverisjes vendore që shërbyen si kampion i këtij studimi


Tags: ,