PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o MEDIUM TERM BUDGET PREPARATION FOR LOCAL SELFGOVERNMENT UNITS IN ALBANIAN CONTEXT

Since the year 2009, local government units in ALbania are obliged to prepare a medium-term budget based on law 9936 on the Management of the Budgetary System in the Republic of Albania. With the mediumterm budget, the law requires an integrated policy and financial plan for a time-frame of three years. The law No.68/2017 on […]

[Read More]
pdf 02/12/2018 Tags: , ,
o ANNUAL BUDGET EXECUTION AND MONITORING

The manual on Annual Budget Execution and Monitoring (ABEM) for Local Government Officials is part of a series of training modules designed to respond to training needs of local government officials on public financial management practices. It is the result of intensive efforts of several authors coming from different backgrounds. This manual together with the […]

[Read More]
pdf 02/12/2018 Tags: , , ,
o ANNUAL BUDGET PREPARATION

The manual on Annual Budget Preparation (ABP) for Local Government Officials is part of a series of training modules designed to respond to training needs of local government officials on public financial management practices. It is the result of intensive efforts of several authors coming from different backgrounds. This manual, together with the manual on […]

[Read More]
pdf 2/12/2018 Tags: , , ,
o STRATEGIC DEVELOPMENT PLANNING AND PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN THE MEDIUM-TERM

The training manual “Strategic Development Planning and Performance-Based Budgeting in the Medium-Term” for Local Government Officials is part of a series of training curricula designed to respond to the training needs of local government officials on public financial management practices. It is the result of intensive efforts of several authors coming from different backgrounds. This […]

[Read More]
pdf 02/12/2018 Tags: , ,
o Long and Medium Term Strategic and Financial Planning

The “Manual on Long and Medium Term Strategic and Financial Planning” is the result of intensive efforts of several authors and experiences. This manual is based on an initiative undertaken by InterCooperation in Albania, under the Program for Decentralization and Local Development Program in Albania. The preparation of the document went through a process of […]

[Read More]
pdf 01/12/2018 Tags: , , ,
o (Shqip) Bashkia Shijak: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

PAKETA  FISKALE  2018-2020 “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Bashkia Kukës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe […]

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) Bashkia Durrës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira. Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja […]

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) Bashkia Diber: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e […]

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE

Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku me […]

[Read More]
pdf 31/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESEM NE KONTEKSTIN E SHQIPERISE MANUAL PER INSTRUMENTIN E PLANIFIKIMIT FINANCIAR ME BAZE EXCEL, VERSION I DYTE PER QEVERITE VENDORE

Planifikimi financiar për afate të shkurtra dhe të mesme u identifikua si një sfidë kryesore për qeverisjen vendore shqiptare. Për këtë arsye, që më 2010, projekti i decentralizimit dhe zhvillimit vendor , dldp, i financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation SDC dhe i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation, përpunoi idenë e lehtësimit të […]

[Read More]
pdf 31/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

[Read More]
pdf 31/12/2017 Tags: , , , ,
o Budget Comprehensiveness

The major instrument that regulates budgeting processes in the Republic of Albania is Law no. 9936, dated 26.06.2008, ‘on the Management of Budgetary System in the Republic of Albania”. This law regulates the budgetary system in Albania, which is composed of the state budget, local budgets and special funds. This law introduced for the first […]

[Read More]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o PP Local Government Organisational Development

Territorial consolidation has occured in several European countries based on an array of arguments, including the need for higher administrative and financial capacities to provide services and infrastructure (water, waste treatment and local roads); demographic changes which are a challenge both for local government that lose population and for those that experience constant increase. In […]

[Read More]
pdf 08/05/2014 Tags: , ,
o (Shqip) rPSZHePBA VELIPOJA 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 4/23/2013 Tags: , ,
o SDP 2008

The main aim of this programme is to improve local governance in Shkodra region, focusing on the improvement of all the components of governance, managing and administration of infrastructure, services and transparency, with the ultimate goal of supporting decentralization and sustainable development. The preparation of the Strategic Development Plans through an open and participatory process […]

[Read More]
Pdf 1/05/2009 Tags: , ,
o (Shqip) rPSZHePBA Fushe Arrez 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Pdf, Excel 12/22/2012 Tags: , , ,
o (Shqip) PSZH Gruemire 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 9/27/2012 Tags: , ,
o (Shqip) PSZH Balldren 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Pdf, Excel 12/25/2012 Tags: , , ,
o (Shqip) PBA Vau i Dejes 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 12/22/2013 Tags: , ,
o (Shqip) PBA Rubik 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 2/18/2013 Tags: ,
o (Shqip) PBA Puke 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 12/22/2012 Tags: , ,
o (Shqip) BASHKIA LEZHE PBA 2013 2015

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 2/21/2013 Tags: , , , ,
o (Shqip) PBA Kallmet 2013-2015

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 1/28/2013 Tags: , ,
o (Shqip) PBA Dajc BB 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 12/22/2012 Tags: , ,
o (Shqip) PBA Bushat 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 11/22/2012 Tags: , ,
o (Shqip) PBA Balldren 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Excel 11/22/2013 Tags: , , ,
o (Shqip) Paketa Fiskale Velipoje 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word 11/02/2013 Tags: , ,
o (Shqip) Paketa Fiskale Vau i Dejes 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Powerpoint, Excel 11/07/2013 Tags: ,
o (Shqip) Paketa fiskale Rubik 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Powerpoint, Excel 11/27/2013 Tags: , ,
o (Shqip) Paketa Fiskale Puke 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Powerpoint 11/07/2013 Tags: , ,
o (Shqip) Paketa Fiskale Lezhe 2013 [Read More] Word, Powerpoint 11/27/2013 Tags: , ,
o (Shqip) Paketa fiskale Kallmet 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Powerpoint 11/27/2013 Tags: , ,
o (Shqip) Paketa Fiskale DajcBB 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
11/07/2013 Tags: , ,
o (Shqip) FPT 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Excel 11/27/2013 Tags: , ,
o FPT

The FPT is designed to support the elaboration of financial plans in Albanian Local Government Units. It covers a planning period of three years and includes the outturn for last year and the budget for the current year. The financial plan is part of the Medium-Term Budget Program. The FPT requires Microsoft Excel 2007 or […]

[Read More]
Word, Excel, Pdf 3/21/2013 Tags: , , ,
o SDPeMTBP BUSHAT 2012

The development of 2013-2015 Medium-term Budget Program follows a full budgeting cycle according to the legal requirements sets out by the Ministry of Finance on Medium-term Budget Program preparation. As an “added value” the harmonization of the Strategic Development Plan to Medium-term Budget Program will increase the efficiency in resources allocation in order to meet […]

[Read More]
Word 3/05/2014 Tags: ,
o Velipoja Municipality Fiscal Package 2014-2016

Velipoja Municipality Fiscal Package 2014-2016 Financial resources of Velipoja Municipality are composed of revenues from local taxes and tariffs, assets of the Municipality, donations, revenues from unconditional transfers and conditional transfers, which funds are not reported in the municipality’s budget. Notwithstanding legal changes finalized until 2013, Velipoja Municipality has constantly strengthened its administrative capacities by […]

[Read More]
Word 3/05/2014 Tags: , , , ,
o (Shqip) rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Pdf, Excel, Powerpoint 11/07/2013 Tags: ,
o (Shqip) PBA Kallmet 2013-2015

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word, excel, pdf 1/28/2013 Tags: , ,
o (Shqip) PBA Dajc BB 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word, excel, pdf 12/22/2012 Tags: ,
o FPT

The FPT is designed to support the elaboration of financial plans in Albanian Local Government Units. It covers a planning period of three years and includes the outturn for last year and the budget for the current year. The financial plan is part of the Medium-Term Budget Program. The FPT requires Microsoft Excel 2007 or […]

[Read More]
doc, excel, pdf 3/21/2013 Tags: , ,
o eMTBP short VELIPOJE

Drafting the Medium-Term Budget Program (MTBP) is a legal obligation for all Local Government Units. This program is based upon law no. 9936, dated 26.06.2008 “On the management of the budget system in the Republic of Albania” and on Ministry’s regulations, such as Regulation No.8, dated 29.03.2012 “On the standard procedures of the MTBP drafting” […]

[Read More]
doc 3/27/2013 Tags: ,
o eMTBP MTBP short KALLMET

Drafting the Medium-Term Budget Program (MTBP) is a legal obligation for all Local Government Units. This program is based upon law no. 9936, dated 26.06.2008 “On the management of the budget system in the Republic of Albania” and on Ministry’s regulations, such as Regulation No.8, dated 29.03.2012 “On the standard procedures of the MTBP drafting” […]

[Read More]
doc, excel 3/21/2013 Tags: ,
o dldp Evaluation Report on SDPeMTBP feb 2014

The Decentralisation and Local Development Project (dldp) has started its second Phase in- March 2010 and it lasted until February2013. The project area covers 33 Local Government Units (LGUs) in Shkodra and 21 in Lezhe Qark. The total population of the region is around 554’000 persons, of which 40 % live in urban areas and […]

[Read More]
doc 3/05/2014 Tags: ,
o dlpd Evaluation Report on SDPeMTBP feb 2013

The following gives a short overview of Albania’s economic and decentralization current and near future situation, emphasising those aspects, which are thought to be of highest relevance for the object of current assignment, namely thematic evaluation of phase 2 of dldp in Shkodra and Lezha.  

[Read More]
pdf 4/16/2013 Tags: ,
o SDPeMTBP – Review and Outlook

The Decentralization and Local Development Program dldp, financed by SDC and implemented by Helvetas Swiss Intercooperation is based on a bilateral agreement between the government of Albania and of Switzerland. In its first phase from 07/2006 to 02/2010, the project was operational in the Qark (region) of Shkodra in Northern Albania, belonging to the poorest regions of the country. […]

[Read More]
doc 4/23/2013 Tags: ,
o Revenue Predictability and Sustainability of Local Governments in Albania

The terms of reference for this report outline in details the desired structure of report and reference data to be taken into account and analyzed. The goal of this report is to explore the predictability and stability of local government revenues in Albania, identify patterns in revenue assignments and possible impacts of structural changes in […]

[Read More]
doc 2/12/2014 Tags: , ,
o eMTBP MTBP short DAJC

The 2013-2015 Medium-term Budget Program (MBP) introduces a set of economic-financial indicators with a particular focus in guiding budgetary funds for producing tangible products. In the legislative aspect, the Medium-term Budget Program with its components is developed according to applied legislation on management of budgetary system, unconditional transfer, local and central fiscal framework, and destination […]

[Read More]
Word 3/06/2013 Tags: , ,
o Strategic Development Planning & Performance based budgeting in the Medium Term

Currently, the local budgeting instrument is evolving from an instrument that reports “numbers” of planned expenditure and revenue for the next year towards a comprehensive multi-year planning instrument, integrating financial information on revenues and expenditure with information on policy plans to be implemented. However, many local government units still consider the traditional budget as the only relevant policyplanning document. Though, the […]

[Read More]
pdf 4/16/2013 Tags: , ,