Author Archives: km

MEDIUM TERM BUDGET PREPARATION FOR LOCAL SELFGOVERNMENT UNITS IN ALBANIAN CONTEXT

Since the year 2009, local government units in ALbania are obliged to prepare a medium-term budget based on law 9936 on the Management of the Budgetary System in the Republic of Albania. With the mediumterm budget, the law requires an integrated policy and financial plan for a time-frame of three years. The law No.68/2017 on […]

ANNUAL BUDGET EXECUTION AND MONITORING

The manual on Annual Budget Execution and Monitoring (ABEM) for Local Government Officials is part of a series of training modules designed to respond to training needs of local government officials on public financial management practices. It is the result of intensive efforts of several authors coming from different backgrounds. This manual together with the […]

ANNUAL BUDGET PREPARATION

The manual on Annual Budget Preparation (ABP) for Local Government Officials is part of a series of training modules designed to respond to training needs of local government officials on public financial management practices. It is the result of intensive efforts of several authors coming from different backgrounds. This manual, together with the manual on […]

STRATEGIC DEVELOPMENT PLANNING AND PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN THE MEDIUM-TERM

The training manual “Strategic Development Planning and Performance-Based Budgeting in the Medium-Term” for Local Government Officials is part of a series of training curricula designed to respond to the training needs of local government officials on public financial management practices. It is the result of intensive efforts of several authors coming from different backgrounds. This […]

Long and Medium Term Strategic and Financial Planning

The “Manual on Long and Medium Term Strategic and Financial Planning” is the result of intensive efforts of several authors and experiences. This manual is based on an initiative undertaken by InterCooperation in Albania, under the Program for Decentralization and Local Development Program in Albania. The preparation of the document went through a process of […]

DUMPSITE RISK MITIGATION FINAL REPORT

The Initiative “For dumpsite risk mitigation” start as a necessity to acknowledge in depth the existing conditions of the dumpsites at national level and address a set of adequate measures to minimize the risks that such infrastructure facilities actually exhibit. Leaded by Ministry of Tourism ad Environment this Initiative involved the staff of Prefectures and […]

Udhëzim për vlerësimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore

Në mbështetje të nenit 104, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 34, pika 3, Ministri i Financave.

Udhëzim për proçedurat standard të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore

Bazuar në nenin 24 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 33, paragrafi 1, Ministri i Financave.   U DH Ë Z O N: 1.      TË PËRGJITHSHME Qëllimi i këtij […]

Udhëzim plotësues për përgatitjen e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bazuar në ligjin numër 9936/2008 i amenduar “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 24 dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 37, Ministri i Financave U DH Ë Z O N: 1. TË PËRGJITHSHME Ky dokument jep udhëzime të detajuara në lidhje me: a. Tavanet përgatitore të shpenzimeve […]

Impact report on waste 2017

This report aims at presenting dldp’s achievements in the waste sector, through its long term intervention, starting from 2010. The report is articulated around four main questions: 1. What has been achieved in the sector through dldp interventions? 2. What remains to be done, according to the demand of the sector? 3. Where should dldp […]

Impact report on waste management in Albania during 2016

This report aims at presenting dldp and partners’ activities in the waste sector during 2016 and reporting to their contribution to the following outcomes: Outcome 1 (service level): «Partner municipalities have consolidated their planning, financial and administrative management capacities for quality service delivery as a response to territorial reform» Outcome 2 (capacity building): «Functional mechanisms […]

(Shqip) UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë: (i) Identifikimin e […]

(Shqip) RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER

Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në: (i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem (ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre (iii) mënyrën […]

MANUAL ON PERFORMANCE BASED SERVICES SOLID WASTE MANAGEMENT AT LOCAL LEVEL

  This module has been developed to further consolidate the initiatives undertaken by many project in the last 15 years and the Albanian Government latest vision to finally implement the accumulated knowledge on service provisions. The manual is focused on the waste management services only. This manual is developed on the gathered experience and developed […]

(Shqip) Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane Bashkia Shkodër 2017-2022

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Shkodër.

(Shqip) PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)

Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. […]

(Shqip) BASHKIA DIBËR PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE BASHKIA DIBËR / SHQIPËRI Qershor 2017

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel bashkiak, si një dokument / udhëzues i rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Dibër.

(Shqip) Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, ky si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë.

(Shqip) Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë

Hartimi i Planit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve Urbane 2017 – 2021 (PMIM) në bashkinë Lezhë është hartuar duke u mbështetur mbi një analizë të gjëndjes aktuale, të karakterisitkave kryesore që lidhen elementët e planifikimit si dhe në përputhje me legjislacionin, dokumentat strategjike dhe synimet e Shqipërisë në procesin e integrimit Evropian.

(Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Shijak

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues dhe planifikues, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare dhe rajonale të mbetjeve në nivel vendor, pra, mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Shijak drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve.

(Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Malesi e Madhe Draft

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Malësia Madhe. Ky plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të […]

Capitalisationf of Shijak LWMP

DLDP is, by nature, a technical assistance programme which creates links between local government units in the northern regions of Albania. DLDP supported the capitalization of the LWMP of Shijak regarding the experience and good practices collected aiming of analysing, transferring and disseminating good practices. It helps increase the effectiveness of regional and local development […]

(Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË MALËSI E MADHE KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Malësi e Madhe në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e […]

(Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË PUKË KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Pukë në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e përshtatshëm për […]

(Shqip) Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike

Në kuadër të reformës së re territoriale Bashkia e Shkodrës është zgjeruar dhe tashmë përfshin edhe disa njësi të tjera administrative si: Ana e Malit, Bërdice, Dajc, Guri i zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë. Në drejtim të menaxhimit të mbetjeve, nga njëra anë bashkia e Shkodrës duhet të zgjerojë kufinjtë e shtrirjes […]

(Shqip) Plani dhe mjetet e komunikimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane

Në vazhdimësi, faqja e internetit të Bashkia do të jetë një nga mjetet tona më të rëndësishme të komunikimit për të gjitha çështjet, mesazhet përkatëse dhe slogane të rëndësishme për menaxhimin e mbetjeve, informimin dhe të dhënave që lidhen me progresin e caktuar për zbatimin e Planit i cili do të vihet në dispozicion të […]

(Shqip) REHABILITIMI I VENDDEPOZITIMIT PUKE 2016

Vend-depozitimi i Pukës ka shërbyer si vendepozitim mbetjesh urbane duke filluar që në muajin gusht të vitit 2012. Grumbullimi i mbetjeve të Bashkisë së Pukës në këtë vend u evidentua si zgjidhje e përkohshme e problemit të mbetjeve urbane. Më parë ato depozitoheshin pa asnjë kriter, disa metra larg nga vendepozitimi në fjalë, duke u […]

(Shqip) Studim Fizibiliteti per ndertimin e nje stacioni transferimi

VEND-DEPOZITIMI I MBETJEVE BASHKIAKE Bashkia e Malësisë së Madhe, përbëhet nga 6 NjA (njësi administrative) pas reformës administrative territoriale, filluan të përdorin venddepozitimet ekzistuese, ku NjA-ja Koplik, Kastrat, Shkrel dhe Gruemirë depozitojë mbetjet e tyre, pothuajse një vit më parë që tani. Vendgrumbullimi i mbetjeve ndodhet 3 km larg nga qyteti i Koplikut, 1 km […]

(Shqip) Shërbimi në Zonat e Varfëra

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm. Në Bashkinë e […]

(Shqip) Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

(Shqip) Bashkia Kukës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe […]

(Shqip) Bashkia Durrës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira. Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja […]

(Shqip) Bashkia Diber: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e […]

(Shqip) PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE

Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku me […]

(Shqip) PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESEM NE KONTEKSTIN E SHQIPERISE MANUAL PER INSTRUMENTIN E PLANIFIKIMIT FINANCIAR ME BAZE EXCEL, VERSION I DYTE PER QEVERITE VENDORE

Planifikimi financiar për afate të shkurtra dhe të mesme u identifikua si një sfidë kryesore për qeverisjen vendore shqiptare. Për këtë arsye, që më 2010, projekti i decentralizimit dhe zhvillimit vendor , dldp, i financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation SDC dhe i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation, përpunoi idenë e lehtësimit të […]

(Shqip) PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

Diaspora dhe zhvillimi lokal

Conference:”Migration, Diaspora and Development in Albania and in the Western Balkans”   The Conference “Migration, Diaspora and Development in Albania and in the Western Balkans” gathered international and Albanian scholars, students, local experts, development programs and diaspora representatives, in a platform to discuss international and good practices on why and how to involve diaspora and […]

Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

Program Trajnimi i vazhduar 2016: Menaxhimi i Financave Vendore – Kursi II

Program Trajnimi i vazhduar 2016: Menaxhimi i Financave Vendore – Kursi II, Tirane 27-28 Tetor 2016 __________________________________________________________________________________ Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe me mbështetjen e Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor (dldp), i cili financohet nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim e Zhvillim (SDC), organizojnë Kursin e II-të […]

Trajnim 2 ditor mbi “Planin e Përgjithëm Vendor”

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ka kënaqësinë që t`ju ftoj  në trajnimin 2 ditor mbi “Planin e Përgjithëm Vendor”, i cili do të zhvillohet në datat 11-12 Tetor 2016. Ky program trajnimi është konceptuar  për përfaqësuesit e Zyrave të Urbanistikës të 25 bashkive të  vendit, të cilat nuk kanë filluar akoma procesin e planeve të […]

QUICK PFM ASSESSMENT ON THREE SELECTED MUNICIPALITIES (LEZHE, SHKODER AND DURRES)

The Albanian Government started a new decentralization reform in 2014 and a reorganization of the local administrative boundaries, concluding to a much smaller number of Local Government Units (LGUs) 61 municipalities compare to 373 before (municipalities and communes). The reform aims to empower the newly created municipalities by enhancing their capability to provide high quality […]

Presentations by local experts on some issues identified in the local finance analysis

The difference between the foreseen expenditure and the actual one is not in line with the law. It comes as a result of lack of capacities and experience in expenditure planning. During the budgeting process the relevant activities andcosts are not taken into account. There is a lack of financial control. The performance evaluation system […]

Law on Local Finances

Assignment: Prepare comprehensive model for PFM section of law on local finances; exclude revenue section Compare model with current legislation Collect insights into the state of current local PFM practice   Current results Draft model based on PFM theory, international good practice standards and legislation in other countries Model compared with current legislation in Albania […]

Law on Local Finances – Considerations on its Content & Possible dldp Support

Local revenues or management of local finances or both? Local revenues => Logical continuation of ongoing decentralisation process Management of local finances => Multitude of existing laws regulations, directives etc. => Need for more consistent and complete PFM guidance in accordance with international standards Law with two sections: Section A on local revenues Section B […]

Law on local finances and the current legislation context

The law on “Local Self Governance” approved in December 2015 expressively foresees on the article no. 34, point 6 that: “Each local self-government shall prepare, adopt, carry out, and administer a budget each year that does not include a deficit in compliance with applicable legislation that regulates the administration and implementation of budgetary system and […]

Law on Local Finance Section B on PFM

1.1 Objectives of the provisions on local public financial management The provisions on local public financial management shall – support the effective and transparent use of local financial resources in accord with strategic priorities and local needs, ensure fiscal discipline and enable efficient delivery of public services; – describe the instruments and procedures which are […]